ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Οι οικονομικές καταστάσεις της Attica Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών ελέγχονται και υπογράφονται από πιστοποιημένους ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρίας «GRANT THORNTON A.E. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Κατεχάκη 58, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127.

Εσωτερικός Έλεγχος

Η Εταιρία διαθέτει Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου η οποία είναι ανεξάρτητη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αναφέρεται στο Δ.Σ. µέσω της Επιτροπής Ελέγχου, έχει την ευθύνη του εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο Εταιρίας & Ομίλου και λειτουργεί βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της.