ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η Attica Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την εταιρική διακυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος εκδόθηκε τον Ιούνιο 2021 από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ