ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ευστράτιος Χατζηγιάννης / Πρόεδρος

 

Λουκάς Παπάζογλου / Μέλος

 

Ιωάννης Βογιατζής  / Μέλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Λουκάς Παπάζογλου / Πρόεδρος

 

Ευστράτιος Χατζηγιάννης / Μέλος

 

Ηλίας Τρίγκας / Μέλος 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Λουκάς Παπάζογλου / Πρόεδρος

 

Κυριάκος Μάγειρας / Μέλος

 

Παναγιώτης Δικαίος / Μέλος

 

Ευστράτιος Χατζηγιάννης / Μέλος

 

Ηλίας Τρίγκας / Μέλος

 

Ιωάννης Βογιατζής / Μέλος