ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ευστράτιος Χατζηγιάννης / Πρόεδρος

 

Λουκάς Παπάζογλου / Μέλος

 

Γεώργιος Ευστρατιάδης / Μέλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Λουκάς Παπάζογλου / Πρόεδρος

 

Ευστράτιος Χατζηγιάννης / Μέλος

 

Ηλίας Τρίγκας / Μέλος 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Λουκάς Παπάζογλου / Πρόεδρος

 

Κυριάκος Μάγειρας / Μέλος

 

Σπυρίδων Πασχάλης / Μέλος

 

Γεώργιος Ευστρατιάδης / Μέλος

 

Ευστράτιος Χατζηγιάννης / Μέλος

 

Ηλίας Τρίγκας / Μέλος