ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Πολιτική της Εταιρίας είναι να ενημερώνει τους μετόχους και πιθανούς επενδυτές σε τακτά χρονικά διαστήματα όσον αφορά στις εργασίες της Εταιρίας και των θυγατρικών του Ομίλου. Με αυτό τον τρόπο η Διοίκηση της Εταιρίας τηρεί μία πολιτική διαφάνειας στην παροχή πληροφόρησης εταιρικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων. Ο Όμιλος εταιριών Attica Group (ATHEX: ATTICA, Reuters: EPAr.AT, Bloomberg: ATTICA.GA) επιδιώκει την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ αυτού και της ελληνικής και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας. Οι εταιρίες του Ομίλου δημοσιοποιούν τις λογιστικές τους καταστάσεις και οικονομικά αποτελέσματα κατά πως ορίζει ο νόμος και εκδίδουν ανακοινώσεις ως προς την πρόοδο των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Είναι πεποίθηση της Διοίκησης του Ομίλου ότι η παροχή πληροφοριών ως προς τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου αποτελούν την καλύτερη βάση για τη σωστή αποτίμηση της ευρωστίας του Ομίλου στο παρόν και στο εγγύς μέλλον.

Η Διοίκηση της εταιρίας συχνά προσκαλείται να παρουσιάσει τις δραστηριότητες και τη στρατηγική του Ομίλου σε έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές. Είναι πεποίθηση της Διοίκησης ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για τη σωστή και ακριβή παρουσίαση του Ομίλου.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ