ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΚ