ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιβαλλοντική Πολιτική

Δεσμευόμαστε να ενσωματώνουμε αρχές βιώσιμης ανάπτυξης στις διαδικασίες μας και να εφαρμόζουμε περιβαλλοντικά ορθές επιχειρηματικές πρακτικές, ώστε να περιορίζουμε, στο μέτρο του δυνατού, τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις.

Αρχές Περιβαλλοντικής Στρατηγικής

  • Υιοθετούμε μια υπεύθυνη στρατηγική απέναντι στο περιβάλλον, τους επιβάτες μας, τους μετόχους μας και τα ευρύτερα ενδιαφερόμενα μέρη
  • Υιοθετούμε πρότυπα αναφοράς ESG για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της συνεχούς βελτίωσης της επίδοσής μας
  • Βραχυπρόθεσμα τροποποιούμε τα δρομολόγια μας, μειώνοντας ταυτόχρονα τις ταχύτητες των πλοίων μας, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών καθώς και του κόστους συμμόρφωσης στους κανονισμούς, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον αντίκτυπο στο μερίδιο αγοράς μας, στους επιβάτες μας καθώς και στους μετόχους μας
  • Βραχυπρόθεσμα, υιοθετούμε τις πιο αποτελεσματικές τεχνολογίες Ενεργειακής Βελτίωσης που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές μας
  • Βραχυπρόθεσμα, ενισχύουμε τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνου (Risk Management) για να αντιμετωπίσουμε την αστάθεια των τιμών των καυσίμων και των Δικαιωμάτων Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα
  • Μεσοπρόθεσμα, διασφαλίζουμε ότι τόσο ο υφιστάμενος στόλος όσο και τα νεότευκτα πλοία μας έχουν ευελιξία στα καύσιμα, επενδύοντας σε συνεργασίες με προμηθευτές και τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να συνδυάσουν τόσο τα παραδοσιακά όσο και τα εναλλακτικά καύσιμα.
  • Mεσοπρόθεσμα, αναπτύσσουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουμε στους πελάτες δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη μείωση των εκπομπών ρύπων.
  • Μακροπρόθεσμα, θα επενδύσουμε σε Πλοία Μηδενικών Εκπομπών (ZEV)

 

Ακολουθούμε

Τις παρακάτω δεσμεύσεις του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών που αφορούν στο περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις:

Αρχή 7: πρέπει να υποστηρίζουν μια προληπτική προσέγγιση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις,

Αρχή 8: να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ευρύτερη προώθηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και

Αρχή 9: να ενθαρρύνουν την ενίσχυση και την διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών.

Συνεισφέρουμε

Στους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών

6: Διαθεσιμότητα και βιώσιμη διαχείριση του νερού, πρόσβαση σε συνθήκες υγιεινής για όλους

7: Καθολική πρόσβαση σε φτηνές, αξιόπιστες, βιώσιμες και σύγχρονες μορφές ενέργειας

12: Βιώσιμες μέθοδοι παραγωγής και κατανάλωσης

13: Ανάληψη άμεσης δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της

14: Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων με στόχο τη

βιώσιμη ανάπτυξη

15: Προστασία, αποκατάσταση και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων,

βιώσιμη διαχείριση των δασών, αντιμετώπιση της ερημοποίησης και αναστολή της υποβάθμισης του

εδάφους και της απώλειας της βιοποικιλότητας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Απολογισμό Υπευθυνότητας εδώ

Δέτε το εγχειρίδιο ανακύκλωσης εδώ.