ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων

Η Attica Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών, κατ' εφαρμογή των νόμων 3340/2005, 3556/2007, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς και της με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφασης της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δημοσιοποιεί τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τα υπόχρεα πρόσωπα που υπόκεινται στην υποχρέωση γνωστοποίησης των σχετικών συναλλαγών τους.