ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο της διοίκησης του Ομίλου. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν τον Όμιλο, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου.

ΌνομαΙδιότητα
Κυριάκος Μάγειρας

Πρόεδρος / Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Ευστρατιάδης Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σπυρίδων Πασχάλης

Δ/νων Σύμβουλος & Αναπληρωτής Προέδρου / Εκτελεστικό Μέλος

Ηλίας Τρίγκας

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Λουκάς Παπάζογλου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ευστράτιος Χατζηγιάννης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μαρία Σαρρή Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος