Υπεύθυνη & Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
οικονομική ανάπτυξη, βιωσιμότητα και κοινωνική συνοχή

Για όλους εμάς στoν Όμιλο Attica η οικειοθελής μας δέσμευση να ενσωματώνουμε την Υπευθυνότητα και τις αρχές της βιωσιμότητας στις δραστηριότητές μας, συνδέεται με την σταθερή πεποίθηση μας ότι αυτό αποτελεί όχι μόνο καλή επιχειρηματική πρακτική, αλλά και ηθικό ζήτημα.
Διαχρονικά, σταθερή ρότα της στρατηγικής μας και μία από τις εταιρικές αξίες μας είναι η διατήρηση πρακτικών που προάγουν το “Ευ Επιχειρείν”, ανταποκρινόμενοι ουσιαστικά και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα στις ανάγκες των επιβατών μας, στην ανάπτυξη των εργαζομένων μας, στην πολύπλευρη συνεισφορά μας προς την κοινωνία και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η Υπευθυνότητα του Ομίλου μας πηγάζει τόσο από το όραμα και τις αξίες μας όσο και από την αυτοδέσμευσή μας σε πρότυπα και πολυσυμμετοχικές πρωτοβουλίες κοινωνικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας.

ΟΡΑΜΑ

«Η ενίσχυση της ηγετικής θέσης και αξίας του Ομίλου με κερδοφόρα επέκταση σε νέες αγορές και δραστηριότητες, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που ξεπερνούν τις προσδοκίες της αγοράς»

Αποστολή

«Η Attica Group είναι ένας διεθνής Ναυτιλιακός Όμιλος που προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς με καινοτόμα πλοία υψηλής αισθητικής. Οι δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους μετόχους και τους εργαζόμενους, περιορίζουν στο μέτρο του δυνατού το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και λειτουργούν προς όφελος των συνεργατών και των τοπικών κοινωνιών.»

 
sustainalytics-badge.png

«As of October 2022, Attica Holdings SA received an ESG Risk Rating of 18.8 from Sustainalytics and was assessed to be at Low risk of experiencing material financial impacts from ESG factors.

Attica Holdings SA’s ESG Risk Rating places it 16% in the Transportation industry assessed by Sustainalytics.

Copyright ©2022 Sustainalytics. All rights reserved. This [publication/ article/ section] contains information developed by Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Such information and data are proprietary of Sustainalytics and/ or its third party suppliers (Third Party Data) and are provided for informational purposes only. They do not constitute an endorsement of any product or project, nor an investment advice and are not warranted to be complete, timely, accurate or suitable for a particular purpose. Their use is subject to conditions available at www.sustainalytics.com/legal-disclaimers»

Για τον Όμιλο μας η Υπευθυνότητα ορίζεται ως το “να υιοθετούμε υπεύθυνες πολιτικές και πρακτικές σε όλο το εύρος της επιχειρηματικής μας λειτουργίας και να συνεργαζόμαστε αρμονικά με τους Κοινωνικούς μας Εταίρους”.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ:
Μας αφορά όλους
Ακολουθούμε Νόμους αλλά και αυστηρότερους Kανόνες που οι ίδιοι βάζουμε και Ηθικές Αξίες

ΤΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΜΕ;

  • Για τους Εργαζομένους, καλλιεργείται ένα εργασιακό περιβάλλον με κλίμα σεβασμού, ισότητας, ασφάλειας και αξιοκρατίας και προσφέρονται ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης, ώστε να παρέχονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας και εξέλιξης.
  • Για την Κοινωνία, ο όμιλος ATTICA επιδιώκει την επιχειρηματική ανάπτυξη έχοντας κατά νου την ανάπτυξη της χώρας και των συνεργατών του, καθώς και την στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του, ώστε να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας της κοινωνίας.
  • Για τους Επιβάτες, ο όμιλος ATTICA ενεργεί με σκοπό να προστατεύει την ασφάλεια και υγεία τους, να τους προσφέρει την καλύτερη δυνατή ταξιδιωτική εμπειρία και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και προσδοκίες τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.
  • Για το Περιβάλλον, επιχειρεί να ενσωματώσει τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης στις διαδικασίες του και να εφαρμόσει περιβαλλοντικά ορθές επιχειρηματικές πρακτικές, ώστε να περιορίζεται, στο μέτρο του δυνατού, το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.