Ισολογισμός 1998

1998 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε - ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 7702/06/Β/86/128
7ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.1998
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔEΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998)
ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ 
 
 
Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

           Αναπ. Αξία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως  2.696.827

-

2.696.827
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων 1.007.689.777 111.965.530 895.724.247
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 628.280.188 305.969.014 322.311.174
1.638.666.792 417.934.544 1.220.732.248
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Ασώματες Ακινητοποιήσεις
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 24.598.797 15.389.528 9.209.269
24.598.797 15.389.528 9.209.269
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια & τεχνικά έργα 60.814.989 18.784.418 42.030.571
5α. Αυτοκίνητα 4.040.000 2.458.282 1.581.718
5β. Πλοία 88.763.427.762 2.769.096.825 85.994.330.937
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 326.589.695 186.267.721 140.321.974
7. Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές 7.798.507.106

-

7.798.507.106
96.953.379.552 2.976.607.246 93.976.772.306
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 96.977.978.349 2.991.996.774 93.985.981.575
   
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχ/σεις

-

7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις 2.107.200
  2.107.200
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 93.988.088.775
 
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Αποθέματα πλοίων 257.805.361
257.805.361
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες 2.693.760.059
2. Γραμμάτια εισπρακτέα

-

3. Επιταγές εισπρακτέες 745.159.173
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων

-

10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & Χρεώστες 114.973.746 -
Μείον: Προβλέψεις (114.973.746) -
11. Χρεώστες διάφοροι 621.950.603
12. Λογ/μοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων 8.797.150
4.069.666.985
  
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές 306.715.623
3. Λοιπά χρεόγραφα 124.000.000
430.715.623
ΙV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο 10.884.433
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 24.580.650.183
24.591.534.616
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 29.349.722.585
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων 146.497.720
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 80.530.739
Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί

-

227.028.459
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 124.785.572.067
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 2.820.300
2.820.300
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης χρήσεως 
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό (Μετοχές 104.173.680 Χ 100 δρχ)
1. Καταβλημένο 7.568.640.000
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 34.426.800.000
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 166.290
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό 508.815.974
4. Έκτακτα αποθεματικά 12.238.506.699
5. Αφορολ/τα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 185.572.339
12.932.895.012
V. Αποτελέσματα εις νέο
Κέρδη χρήσεως εις νέο 2.178.235.306
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV) 57.106.736.608
 
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΣΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προ/κου λόγω εξόδου από την υπηρεσία 37.052.200
2. Λοιπές Προβλέψεις 1.426.508.007
1.463.560.207
 
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών 55.482.967.402
55.482.967.402
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές 916.657.503
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων 4.799.135.712
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 1.088.389.487
6. Ασφαλιστίκοι Οργανισμοί 69.627.762
10. Μερίσματα πληρωτέα 2.271.281.305
11. Πιστωτές διάφοροι 117.548.880
9.262.640.649
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 64.745.608.051
  
Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 129.735.240
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 870.897.227
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί 469.034.734
  1.469.667.201
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 124.785.572.067
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 2.820.300
2.820.300