Λογαριασμός Αποτελεσμάτων 1998

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε - ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998) 
 
 
 
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ    
Κύκλος εργασιών   26.802.227.601
Μείον: Κόστος πωλήσεων   11.951.683.834
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλευσεως   14.850.543.767
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως   6.665.976
Σύνολο   14.857.209.743
Μείον:    
 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.514.173.133  

3. Εξοδα λειτουργείας διαθέσεως

3.859.632.093 5.373.805.226
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως   9.483.404.517
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ:    
2. Εσοδα χρεογράφων

-

 
3. Κέρδη πωλήσεως συμ/χών & χρεογράφων 69.335.304  
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 2.172.115.414 2.241.450.718
    11.724.855.235
Μείον:     
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα   2.237.659.834
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλέυσεως   9.487.195.401
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα    
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα  37.296.274  
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων 2.893.166  
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων  - 40.189.440
Μείον:     
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 257.244.300  
2. Εκτακτες ζημίες -  
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 29.892.623  
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 173.372.898 460.509.821
Ολικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)   9.066.875.020
Μείον:  Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.618.622.281  
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 1.618.622.281

 

-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 9.111.613.586 9.066.875.020
 
 
 
  Βούλα, 15 Φεβρουαρίου 1999  
     
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΠΙΡΗΣ