Ισολογισμός 1999

 
1999 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε - ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 7702/06/Β/86/128
8ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.1999
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔEΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999)
ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ 
 
 
 
  Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

           Αναπ. Αξία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ      
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως  3.379.764

-

3.379.764
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων 1.157.290.798 144.661.350 1.012.629.448
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 820.647.992 452.795.515 367.852.476
  1.981.318.554 597.456.866 1.383.861.688
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
I. Ασώματες Ακινητοποιήσεις      
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 29.556.760 21.300.879 8.255.881
  29.556.760 21.300.879 8.255.881
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις      
3. Κτίρια & τεχνικά έργα 84.947.721 56.612.378 56.612.378
5α. Αυτοκίνητα 2.020.000 1.471.541 548.459
5β. Πλοία 88.763.427.762 4.477.478.914 84.285.948.848
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 407.391.371 254.503.595 152.887.776
7. Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές 16.397.678.127

-

16.397.678.127
  105.655.464.981 4.761.789.393 100.893.675.588
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 105.685.021.741 4.783.090.272 100.901.931.469
   
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις      
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχ/σεις    

44.030.751.750

7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις     1.544.000
    44.032.295.750
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)     144.934.227.219
     
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Ι. Αποθέματα      
1. Αποθέματα πλοίων     379.838.696
      379.838.696
ΙΙ. Απαιτήσεις      
1. Πελάτες     2.249.503.337
2. Γραμμάτια εισπρακτέα    

4.500.000

3. Επιταγές εισπρακτέες     973.545.377
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων    

2.232.514

10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & Χρεώστες   114.990.048

 

Μείον: Προβλέψεις   (114.990.048

-

11. Χρεώστες διάφοροι     1.175.011.033
12. Λογ/μοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων     30.250.793
      4.435.043.054
        
ΙΙΙ. Χρεόγραφα      
1. Μετοχές     203.435.000
3. Λοιπά χρεόγραφα    

-

      203.435.000
ΙV. Διαθέσιμα      
1. Ταμείο     24.461.967
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας     40.673.843.717
      40.698.305.684
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)     45.716.622.434
       
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      
1. Έξοδα επομένων χρήσεων     387.625.349
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα     192.426.067
Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί     643.022
      580.694.438
       
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)     192.615.405.779
       
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ      
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως     58.270.300
      58.270.300
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ   Ποσά προηγούμενης χρήσεως 
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό (Μετοχές 104.173.680 Χ 100 δρχ)    
1. Καταβλημένο     10.417.368.000
       
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο     98.517.720.000
       
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων      
2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων     166.290
       
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια      
1. Τακτικό αποθεματικό     682.343.974
4. Έκτακτα αποθεματικά     13.480.196.717
5. Αφορολ/τα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων     265.961.911
      14.428.502.602
       
V. Αποτελέσματα εις νέο      
Κέρδη χρήσεως εις νέο     6.291.546.927
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV)   129.655.303.819
     
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΣΟΔΑ      
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προ/κου λόγω εξόδου από την υπηρεσία     46.277.434
2. Λοιπές Προβλέψεις     723.579.435
      769.856.869
     
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις      
2. Δάνεια Τραπεζών     51.433.136.855
      51.433.136.855
     
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις      
1. Προμηθευτές     1.063.048.398
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων   4.870.085.700
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη     393.464.599
6. Ασφαλιστίκοι Οργανισμοί     143.232.859
10. Μερίσματα πληρωτέα     3.145.419.585
11. Πιστωτές διάφοροι     206.718.691
      9.821.969.832
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)     61.255.106.687
        
Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ    
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων   168.578.147
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα     766.560.257
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί    

-

    935.138.404
       
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)     192.615.405.779
       
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ      
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως     58.270.300
      58.270.300