Λογαριασμός Αποτελεσμάτων 1999

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε - ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999) 
 
 
 
  ΔΡΧ  ΕΥΡΩ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ    
Κύκλος εργασιών 29.589.589.715 89.719.799
Μείον: Κόστος πωλήσεων 13.934.881.026 42.252.250
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλευσεως 15.654.708.689 47.467.279
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 37.797.933 114.609
Σύνολο 15.692.506.622 47.581.888
 Μείον:    

1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

1.765.606.919 5.353.659
3. Εξοδα λειτουργείας διαθέσεως 4.262.330.197 12.923.985
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 6.027.937.116 18.277.553
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: 9.664.569.506 29.304.334
2. Εσοδα χρεογράφων    
3. Κέρδη πωλήσεως συμ/χών & χρεογράφων 13.362.374 40.517
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 150.012.891 454.860
  1.156.430.295 3.506.459
Μείον:  -2.506.218.108 -6.234.743
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα -736.412.548 -2.232.906
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλέυσεως    
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα 260.364.666 789.462
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα  2.757.527 8.361
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων 186.714.890 566.146
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων  449.837.083 1.363.969
Μείον:     
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα -201.804.856 -611.901
2. Εκτακτες ζημίες -681.270 -2.066
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων -63.894.329 -193.737
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους - -
  -266.380.455 -807.703
Ολικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 9.111.613.586 27.627.693
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.939.409172 5.880.561
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος -1.939.409172 -5.880.561
 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 9.111.613.586 27.627.693
   
 
 
  Βούλα, 22 Φεβρουαρίου 2000  
     
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΠΙΡΗΣ