Ισολογισμός 2000

 
2000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε - ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 7702/06/Β/86/128
9ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2000
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔEΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000)
ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ & ΕΥΡΩ 
   
   
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2000

  Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
      ΔΡΧ ΕΥΡΩ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ        
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανέιων για κτήσεις πάγίων στοιχείων 5.171.533.952 3.197.704.721 1.973.829.231 5.792.602,29
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 138.555.393 76.450.637 62.104.756 182.259,01
4. Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 24.801.828.199 7.184.495.585 17.617.332.614 51.701.636,43
  30.111.917.544 10.458.650.934 19.653.266.601 57.676.497.73
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        
Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις        
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 335.702.493 288.032.892 47.669.601 139.896,11
  335.702.493 288.032.892 47.669.601 139.896,11
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις        
3. Κτίρια & τεχνικά έργα 232.281.047.417 24.481.669.847 207.799.377.570 609.829.427,94
4. Μηχανήματα-Τεχνικές ευκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 45.158.442.014 0 45.158.442.014 132.526.608,99
5α. Λοιπά  μεταφορικά μέσα  446.761.959 149.792.445 296.969.514 871.517,28
5β. Πλοία 14.681.688 10.458.314 4.223.374 12.394,35
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός  41.536.250 1.275.207 40.261.043 118.154,20
7. Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές 1.564.203.962 571.024.636 993.179.326 2.914.686,21
  279.506.673.290 25.214.220.449 254.292.452.841 746.272.788,97
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 279.842.375.783 25.502.253.341 254.340.122.442 746.412.685,08
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις      
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες  επιχ/σεις     1.590.170.031 4.666.676,54
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις     9.648.680 28.316,01
    1.599.818.711 4.694.992,55
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)     255.939.941.153 751.107.677,63
       
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        
Ι. Αποθέματα        
1. Αποθέματα πλοίων     1.251.274.503 3.672.118,86
II. Απαιτήσεις        
1. Πελάτες     8.383.535.668 24.603.186,11
2. Γραμμάτια εισπρακτέα     26.913.200 78.982,25
3α. Επιταγες εισπρακτέες     2.467.729.929 7.242.054,08
3β. Επιταγές  σε καθυστέρηση     483.068.510 1.417.662,54
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων     0 0,00
9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση     115.000.000 337.490,83
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες    351.596.613    
    Μείον: Προβλέψεις   -341.336.020 10.260.593 30.111,79
11. Χρεώστες διάφοροι     2.641.532.042 7.752.111,64
12.  Λογ/σμοί διαχειρήσεων προκ/λών & πιστώσεων     367.691.661 1.079.065,77
      15.747.006.106 46.212.783,87
          
ΙΙΙ. Χρεόγραφα        
1. Μετοχές     0 0,00
3. Λοιπά χρεόγραφα     1.402.080.234 4.114.688,87
      1.402.080.234 4.114.688,87
IV. Διαθέσιμα        
1. Ταμείο     40.801.391 119.739,96
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας     29.460.447.183 86.457.658,64
      29.501.248.574 86.577.398,60
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)     46.650.334.914 136.904.871,34
E. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ        
1. Έξοδα επομένων χρήσεων     1.822.509.989 5.348.525,28
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα     3.509.513.100 10.299.378,14
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι ενεργητικού     187.282 549,62
      5.332.210.371 15.648.453,04
         
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)     327.575.753.039 961.337.499,74
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως   36.399.831.232 106.822.688,87
    36.399.831.232 106.822.688,87
ΠΑΘΗΤΙΚΟ      
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό (Μετοχές 104.173.680 Χ 100δρχ)        
1. Καταβλημένο   10.417.368.000 30.571.879,68
         
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο     104.491.766.354 306.652.285,71
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων        
2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων       166.290 488,01
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού     82.869.242 243.196,60
      83.035.532 243.684,61
       
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια        
1. Τακτικό αποθεματικό       830.474.107 2.437.194,74
4. Έκτακτα αποθεματικά     13.007.629.203 38.173.526,64
5. Αφορολ/τα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων     651.741.975 1.912.669,04
      14.489.845.285 42.523.390,42
V. Αποτελέσματα εις νέο         
Υπόλοιπο κερδών εις νέο     14.431.353.023 42.351.733,01
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο     -1.878.499.425 -5.512.837,64
      12.552.853.598 36.838.895,37
         
Α1. Διαφορές Ενοποίησης     -6.631.252.596 -19.460.755,97
Α2. Δικαιώματα μειοψηφίας     44.154.857.727 129.581.387,31
         
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+Α1+Α2)   179.558.473.900 526.950.767,13
       
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΣοΔΑ        
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσ/κου λόγω εξόδου απο την υπηρεσία     61.546.468 180.620,60
2. Λοιπές Προβλέψεις     398.919.169 1.170.709,23
      460.465.637 1.351.329,83
       
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις        
2. Δάνεια Τραπεζών     109.449.877.251 321.202.867,94
      109.449.877.251 321.202.867,94
       
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις        
1. Προμηθευτές     5.629.597.725 16.521.196,55
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ/νες)     1.189.727 3.491,50
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων     12.597.232.787 36.969.135,10
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη   773.339.987 2.269.523,07
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί     294.425.965 864.052,72
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση     13.032.121.816 38.245.405,18
10. Μερίσματα πληρωτέα     20.878.915 61.273,41
11. Πιστωτές διάφοροι     946.881.567 2.778.816,04
      33.295.668.489 97.712.893,57
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)     142.745.545.740 418.915.761,51
          
Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ      
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων    235.655.082 691.577,64
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα     2.466.062.872 7.237.161,77
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού     2.109.549.808 6.190.901,86
    4.811.267.762 14.119.641,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)     327.575.753.039 961.337.499,74
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ        
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως     36.399.831.232 106.822.688,87
      36.399.831.232 106.822.688,87