Λογαριασμός Αποτελεσμάτων 2000

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε - ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000) 
   
   
 
    ΔΡΧ ΕΥΡΩ
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ      
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)   67.276.661.638 197.437.011,41
Μείον: Κόστος πωλήσεων   45.553.035.271 133.684.622,95
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)  εκμεταλλεύσεως   21.723.626.367 63.752.388,46
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως   116.117.905 340.771,55
Σύνολο   21.839.744.272 64.093.160,01
ΜΕΙΟΝ:      
1. Έξοδα διοκητικής λειτουργίας

3.837.713.215

  11.262.547,95
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

7.785.250.010

11.622.963.225 34.109.943,43
Μερικά αποτελέσματα  (κέρδη)  εκμεταλλεύσεως   10.216.781.047 29.983.216,57
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ:      
1. Εσοδα συμμετοχών

455.702.940

   
2. Εσοδα χρεογράφων

0

   
3. Κέρδη πωλήσεως σημ/χών & χρεογράφων

0

   
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

2.172.379.961

2.628.082.901 7.712.642,41
Μείον:      
3. Χρεωστικοί  τόκοι & συναφή έξοδα

5.814.481.979

5.814.481.979

17.063.776,90
 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)  εκμεταλλεύσεως   7.030.381.969 20.632.082,09
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα      
1.Εκτακτα & ανόπγανα έσοδα

3.784.924.117

   
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων

31.996.132

   
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

4.960.110

3.821.880.359 11.216.083,23
 Μείον:       
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα

240.197.161

   
2. Εκτακτες ζημίες

3.225.000

   
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων

37.862.275

   
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

106.366.027

387.650.463 1.137.638,91
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)   10.464.611.865 30.710.526,40
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

8.764.898.878

   
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

4.522.041.314

4.242.857.564 12.451.526,23
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ   6.221.754.301 18.259.000,17
ΜΕΙΟΝ Δικαιώματα μειοψηφίας   -314.264.286 -922.272,30
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ   5.907.490.015 17.336.727,87
       
   
   
 
 

Βούλα, 19 Φεβρουαρίου, 2001

 
     
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΠΕΡΙΚΛΗΣ Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΑΡΥΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Λ 313650 Α.Δ.Τ. Ρ 033703 Α.Δ.Τ. Σ 190624