Ταμειακές Ροές 2000

 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΤΟΥ 2000
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ - Κατάσταση Ταμιακών Ροών
της χρήσεως: από 1/1/2000 μέχρι 31/12/2000
   
   
 

Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες

Ποσά σε δρχ.

Ταμειακές εισροές

 
Πωλήσεις 67.276.661.638

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

116.117.905

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

3.789.884.227

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

31.996.132

Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)

2.172.379.961

Έσοδα χρεογράφων

581.582.180

Πώληση χρεογράφων

1.351.763.800

Μείωση απαιτήσεων

 

Αφαιρούνται:

 

Αγορά χρεογράφων

2.550.409.034

Αύξηση απαιτήσεων

9.945.688.549

Σύνολο Ταμειακών Εισροών

62.824.288.260

 

 

Ταμειακές Εκροές

 

Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)

41.340.385.189

Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως

3.837.713.215

Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως

 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

7.785.250.010

Έξοδα υποαπασχολήσεως αδράνειας

 

Άλλα έξοδα

387.650.463

Αύξηση αποθεμάτων

871.435.807

Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού

4.751.515.933

Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού

 

Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)

 

Αφαιρούνται:

 

Μείωση αποθεμάτων

 

Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού

 

Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού

3.876.129.358

Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)

5.459.095.036

Σύνολο Ταμειακών Εκροών

49.638.726.223

 

 

Ταμειακές Εκροές φόρων

 

Φόροι εισοδήματος

78.270.781

Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι

 

Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου

219.149

Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη

 

Έξοδα υποαπασχολήσεως αδράνειας

 

Αφαιρούνται:

 

Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη

379.875.388

Σύνολο Ταμειακών Εκροών

-301.385.458

 

 

Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες

13.486.947.495

 

 

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες

 

Ταμειακές εισροές

 

Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων

 

Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων

 

Μείωση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων

 

Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων

42.317.477.039

Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων

455.702.940

Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων)

-

Σύνολο Ταμειακών Εισροών 

42.773.179.979

Ταμειακές Εκροές

 

Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων

306.145.733

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων

157.510.955.635

Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων

 

Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων

 

Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως

22.724.076.307

Σύνολο Ταμειακών Εκροών 

180.541.177.675

 

 

Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

-137.767.997.696

 

 

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 

Ταμειακές εισροές

 

Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο

43.183.387.199

Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων

82.869.242

Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

58.016.740.396

Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)

20.759.268.903

Σύνολο Ταμειακών Εισροών

122.042.265.740

Ταμειακές Εκροές

 

Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου

 

Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων

 

Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

 

Τόκοι πληρωθέντες

5.814.481.979

Μερίσματα πληρωθέντα

3.124.540.670

Διανομή κερδών στο προσωπικό

 

Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως

19.250.000

Σύνολο Ταμειακών Εκροών

8.958.272.649

Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

113.083.993.091

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

-11.197.057.110

ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2000

40.698.305.684

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2000

29.501.248.574

   
Βούλα, 25 Μαΐου, 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΑΡΥΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Λ 313650 
Α.Δ.Τ. Ρ 033703 
Α.Δ.Τ. Σ 190624 
   
   

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε την ανωτέρω Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας "Επιχειρήσεις Αττικής Α.Ε. Συμμετοχών" και των θυγατρικών της για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2000, η οποία έχει καταρτιστεί με βάσει τις ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχουμε εκδόσει το απο 23 Φεβρουαρίου 2001 πιστοποιητικό ελέγχου. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών απεικονίζει τις Ταμειακές εισροές και εκροές απο τις κατά την χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31 Δεκεμβρίου 2000.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2001
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

 

Άθως Στυλιανού
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12311
DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Μέλος της RSM International