Λογαριασμός Αποτελεσμάτων 2001

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε 7702/06/Β/86/128
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31.12.2001
(1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001)
ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩ

   
 
 
 
   
ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2001 1/1-31/12/2000
         
ΕΣΟΔΑ        
Έσοδα από τις Πωλήσεις 85.378.069.377 250.559.264,50 67.276.661.638 197.437.011,41
Μείον: Κόστος Πωληθέντων 62.047.157.594 182.089.970,93 45.553.035.271 133.684.622,95
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 151.406.731 444.339,64 116.117.905 340.771,55
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 23.482.320.514 68.913.633,21 21.839.744.272 64.093.160,01
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 4.720.855.613 13.854.308,48 3.837.713.215 11.262.547,96
Μείον: Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης 10.142.558.085 29.765.394,23 7.785.250.010 22.847.395,48
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα (+/-) (10.287.187.870) (30.189.780,98) (3.186.399.078) (9.351.134,49)
Σύνολο 25.150.581.568 73.809.483,69 14.809.362.303 43.461.077,92
Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης (1.668.261.054) (4.895.850,48) 7.030.361.969 20.632.062,09
Πλέον: Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη 6.858.551.437 20.127.810,53 3.821.880.359 11.216.083,23
Μείον: Ανόργανα Έξοδα - Ζημίες 1.005.026.353 2.949.453,71 387.650.463 1.137.638,92
Μείον: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος - - 4.242.857.564 12.451.526,23
Συνολικά Καθαρά Αποτελέσματα προ Φόρων 4,185.264.030 12.282.506,34 6.221.754.301 18.259.000,17
Πλέον (ή μείον): Αναλογία Μετοχών μειοψηφίας (685.954.315) (2.013.072,09) (314.264.286) (922.272,30)
Συνολικά Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) προ Φόρων 3.499.309.715 10.269.434,25 5.907.490.015 17.336.727,87
 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Στις Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις της 31/12/2001 εκτός της μητρικής ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης:
α. Οι κατά 100% θυγατρικές εταιρίες ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και οι πλοιοκτήτριες εταιρίες των πλοίων SUPERFAST VII εώς SUPERFAST X .
β. Οι πλοιοκτήτριες εταιρίες τςν πλοίων SUPERFAST I εώς SUPERFAST VI και SUPERFAST XI και XII , οι οποίες είναι κατά 100% θυγατρικές εταιρίες της ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.
γ. Ο κατά 48,57% Όμιλος Εταιριών ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. στον οποίο συμπεριλαμβάνουντε :
I) Οι κατά 99,999% θυγατρική εταιρία BLUE STAR FERRIES N.A.E.
II) Οι κατά 100% θυγατρική εταιρίες BLUE STAR FERRIES S.A., WATERFRONT NAVIGATION COMPANY, THELMO MARINE S.A., BLUE GALAXY SHIPPING INC., BLUE ISLAND SHIPPING INC.
III) Οι κατά 99% θυγατρική εταιρίες STRINTZIS LINES SHIPPING S.A. & STRINTZIS LINES COMPANY LTD .
IV) Η υπό ενιαία διεύθυνση εταιρίες STRINTZIS LINES SHIPPING S.A. και ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES .
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2000.
3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού και πληρωμάτων για την περίοδο 1/1-31/12/2001 ήταν κατά μέσο όρο 1.663 άτομα.
4. Η Μητρική Εταιρία αποτήμισε στην τιμή κτήσης τη συμμετοχή της στην ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. εν όψει της ψήφισης του νόμου που αφορά μεταξύ άλλων και τον τρόπο αποτίμησης των μετοχών. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία εξέδωσε λογιστική κατάσταση αντί Ισολογισμού.
5. Οι αποσβέσεις στον Όμιλο ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. είναι μειωμένες κατά 500 εκ. περίπου, διότι ο Όμιλος εφαρμόζει για τα νευότευκτα πλοία μειωμένες αποσβέσεις για τα τρία πρώτα χρόνια εκμετάλλευσης.
6. Επί των πλοίων του Ομίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας Ευρώ 1,238 δισ. περίπου για εξασφάλιση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων.
7. Το σύνολο του Κύκλου Εργασιών των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων ανήκει στην κατηγορία Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 91) 61.10
8. Για την μετατροπή των ποσών σε Ε ΥΡΩ χρησιμοποιήθηκε ίδια ισοτιμία (1 Ε ΥΡΩ =340,75 Δρχ.) στις χρήσεις 2001 και 2000.

 
 
 

Βούλα, 21 Φεβρουαρίου 2002

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
     
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Λ 313650 Α.Δ.Τ. Ρ 033703 Α.Δ.Τ. Ν 255869