Ισολογισμός 2002

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128
11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2002
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)
 
 
 
   
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
  Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2002 Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2001
  Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
             
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ            
2.Συναλλαγματικές διαφορές δανείων 4.273.922,80 (1.565.602,06) 2.708.320,74 14.797.943,21 (10.683.008,25) 4.114.934,96
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 218.933,05 (124.775,74) 94.157,31 406.618,91 (276.336,66) 130.282,25
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 12.032.059,87 (7.024.510,52) 5.007.549,35 15.302.645,52 (11.588.814,61) 3.713.830,91
  16.524.915,72 (8.714.888,32) 7.810.027,40 30.507.207,65 (22.548.159,51) 7.959.048,12
             
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ            
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις            
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδοκτησίας 444.455,45 (222.706,12) 221.749,33 454.385,03 (194.623,28) 259.761,75
  444.455,45 (222.706,12) 221.749,33 454.385,03 (194.623,28) 259.761,75
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις            
3.Κτίρια και τεχνικά έργα 1.731.444,58 (560.673,65) 1.170.770,93 1.743.550,64 (478.953,47 ) 1.264.597,17
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 121.896,54 (52.500,99) 69.395,55 121.896,55 (28.121,66) 93.774,89
5α.Λοιπά μεταφορικά μέσα 5.928,10 (5.928,09) 0,01 32.022,56 (27.808,26) 4.214,30
5β.Πλοία 1.466.543.138,56 (97.549.581,58) 1.368.993.556,98 1.120.139.708,58 (90.518.697,45) 1.029.621.011,13
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5.004.207,78 (3.456.747,81) 1.547.459,97 4.628.076,88 (2.686.087,08) 1.941.989,80
7.Ακινητοποιήσεις ύπο εκτέλεση και προκαταβολές 0,00 0,00 0,00 116.888.032,02   116.888.032,02
  1.473.406.615,56 (101.625.432,12) 1.371.781.183,44 1.243.553.287,23 (93.739.667,92) 1.149.813.619,31
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 1.473.851.071,01 (101.848.138,24) 1.372.002.932,77 1.244.007.672,26 (93.934.291,20) 1.150.073.381,06
             
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις            
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις     2.712.449,47     2.727.609,47
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις     1.231.203,35     1.230.127,63
      3.943.652,82     3.957.737,10
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)     1.375.946.585,59     1.154.031.118,16
             
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ            
Ι.Αποθέματα            
1.Αποθέματα
πλοίων
    3.691.696,32     4.160.731,34
      3.691.696,32     4.160.731,34
ΙΙ.Απαιτήσεις            
1.Πελάτες     42.867.168,33     36.221.767,43
2.Γραμμάτια εισπρακτέα     0,00     0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες     11.446.047,89     4.578.335,09
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση     379.599,32     335.061,87
5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχ/σεων     0,00     0,00
5β.Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση     753.740,83     337.490,83
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες   1.015.926,59     566.806,88  
Μείον:Προβλέψεις   920.483,63 95.442,96   465.035,52 101.771,36
11.Χρεώστες διάφοροι     14.316.286,11     10.211.533,95
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων     941.625,80     1.265.269,39
      70.799.911,24     53.051.229,92
ΙΙΙ.Χρεόγραφα            
1.Μετοχές     2.545.773,12     753.010,41
3.Λοιπά χρόγραφα     22.082,43     23.649.001,26
      2.567.855,55     24.402.011,67
             
ΙV.Διαθέσιμα            
1.Ταμείο     89.671,21     98.806,20
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας     150.384.812,49     51.678.226,82
      150.474.483,70     51.777.033,02
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+
ΔΙΙΙ+ΔV)
    227.533.946,81     133.391.005,95
             
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΟΥ            
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων     9.848.897,61     7.227.849,17
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα     45.160,15     124.603,62
3.Λοιποί μεταβατικοι λογαριασμοί     14.592,05     6.154,33
      9.908.649,81     7.358.607,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)     1.621.199.209,61     1.302.739.779,35
             
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ            
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως     321.810.432,36     107.409.109,72
      321.810.432,36     107.409.109,72
             
             
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
     

Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2002

 

Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2001

 
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ          
Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό
(104.173.680 μετοχές των 306,675 δρχ. ή 0.90 Ευρώ)
         
         
1.Καταβεβλημένο   93.756.312,00   93.756.312,00  
ΙΙ.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο   241.802.776,35   241.802.776,35  
             
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων          
1.Διαφορές από ανπρ/γη αξίας συμμετοχών και χρεογράφων   12.985.647,00   13.788.360,28  
2.Διαφορές από ανπρ/γη αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων   488,01   488,01  
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού   187.762,24   298.157,72  
      13.173.897,25   14.087.006,01  
             
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια          
1.Τακτικό αποθεματικό   3.786.881,04   3.253.979,29  
4.Έκτατα αποθεματικά   66.541.976,58   69.049.594,20  
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων   2.909.815,25   3.228.348,21  
      73.238.672,87   75.531.921,70  
V.Αποτελέσματα εις νέο          
Κέρδη χρήσεως εις νέο   10.151.093,61   5.177.758,80  
Ζημίες χρήσεως εις νέο   0,00      
      10.151.093,61   5.177.758,80  
             
Α1.Διαφορές Ενοποίησης   (81.760.130,87)   (81.760.130,87)  
Α2.Δικαιώματα μειοψηφίας   (130.431.872,73)   130.757.840,37  
             
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙ+
AIV+AV+A1+A2)
  480.794.493,93   479.353.484,36  
             
             
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ          
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού   693.468,67   553.442,59  
2.Λοιπές προβλέψεις     1.907.682,09   153.734,00  
      2.601.150,76   707.176,59  
             
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ            
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις          
1.Ομολογιακά δάνεια   75.000.000,00   45.000.000,00  
2.Δάνεια τραπεζών     906.232.382,17   644.116.594,10  
      981.232.382,17   689.116.594,10  
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          
1.Προμηθευτές     30.128.389,51   21.987.528,71  
2.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρο/μένες)          
3.Τράπεζες λογ/σμοι βραχ/σμων υποχρεώσεων   13.330.496,71   18.706.771,69  
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη   2.543.722,60   4.463.145,96  
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί   1.996.162,84   1.640.364,70  
7.Μακρο/σμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση   61.554.693,68   56.236.334,86  
10.Μερίσματα πληρωτέα   4.711.269,35   5.782.189,85  
11.Πιστωτές διάφοροι   1.536.223,34   1.891.802,02  
      115.800.958,03   110.708.137,79  
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)   1.097.033.340,20   799.824.731,89  
             
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ          
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων   2.618.059,51   784.426,54  
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   36.954.965,57   14.502.212,27  
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοι   1.197.199,64   7.567.747,70  
      40.770.224,72   22.854.386,51  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)   1.621.199.209,61   1.302.739.779,35  
             
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ          
4.Λοιποί λογ/σμοι τάξεως   321.810.432.36   107.409.109,72  
      321.810.432,36   107.409.109,72