Λογαριασμός Αποτελεσμάτων 2002

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)
 
 
         
 

Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2002

Ποσά Κλειόμενης Χρήσης
2001

         
Ι.Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως        
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  

318.610.210,90

 

250.559.264,50

Μείον: Κόστος Πωλήσεων   232.292.438,44   182.089.970,93
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμετάλλευσης   86.317.772,46   68.469.293,57
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης   156.613,14   444.339,64
Σύνολο   86.474.385,60   68.913.633,21
         
Μείον 1: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 17.617.293,49   13.854.308,48  

3: Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης

40.841.843,62 58.459.137,11 29.765.394,23 43.619.702,71
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ/σεως   28.015.248,49   25.293.930,50
Πλέον (ή μείον):        
1.Έσοδα συμμετοχών 1.297.895,92   21.700,37  
2.Έσοδα χρεογράφων 347.978,93   233.087,57  
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων 0,00   331.813,72  
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 2.731.410,32 4.377.285,17 2.471.682,10 3.058.283,76
Μείον:        
2.Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων 366.060,00      
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 41.306.296,48 41.672.356,48 33.248.064,74 33.248.064,74
Όλικα αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως   (9.279.822,82)   -4.895.850,48
         
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα        
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 45.707.663,68   19.872.179,80  
2.Έκτακτα κέρδη 23.462.038,68   4.695,52  
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 511.828,71   246.545,39  
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 7.303,33 69.688.834,40 4.389,82 20.127.810,53
Μείον:        
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 43.972.344,47   669.335,30  
2.Έκτακτες ζημιές 2.421.235,19   2.063.778,84  
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 3.294.504,49   216.339,57  
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 1.855.274,68 51.543.358,83 --- 2.949.453,71
Οργανικα και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)   8.865.652,75   12.282.506,34
Μείον:        
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 32.975.840,87   24.702.104,92  
Μείον:Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτοργικό κόστος 32.975.840,87 0,00 24.702.104,92 0,00
Συνολικά Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) προ Φόρων   8.865.652,75   12.282.506,34
Μείον:Δικαιώμτα μειοψηφίας   2.082.464,22   2.013.072,09
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων   6.783.188,53   10.269.434,25