Ταμειακές Ροές 2002

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ - Κατάσταση Ταμιακών Ροών
της χρήσεως: από 1/1/2002 μέχρι 31/12/2002
 
 

Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες

Χρήση 2002

Ταμειακές εισροές

 

Πωλήσεις

318.610.210,90

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

156.613,14

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

45.611.046,10

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

511.828,71

Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)

2.731.410,32

Έσοδα χρεογράφων

347.978,93

Πώληση χρεογράφων

21.019.685,26

Μείωση απαιτήσεων

 

Αφαιρούνται:

 

Αγορά χρεογράφων

 

Αύξηση απαιτήσεων

17.748.681,32

Σύνολο Ταμειακών Εισροών

371.240.092,04

 

Ταμειακές Εκροές

 

Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)

200.355.204,44

Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως

16.197.398,27

Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως

 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

40.841.843,62

Έξοδα υποαπασχολήσεως αδράνειας

 

Άλλα έξοδα

46.243.339,87

Αύξηση αποθεμάτων

 

Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού

2.550.042,69

Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού

 

Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)

 

Αφαιρούνται:

 

Μείωση αποθεμάτων

469.035,02

Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού

 

Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού

17.404.187,21

Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)

8.141.080,26

Σύνολο Ταμειακών Εκροών

280.173.526,40

 

 

Ταμειακές Εκροές φόρων

 

Φόροι εισοδήματος

356.714,92

Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι

 

Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου

 

Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη

1.919.423,36

Έξοδα υποαπασχολήσεως αδράνειας

 

Αφαιρούνται:

 

Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη

 

Σύνολο Ταμειακών Εκροών

2.276.138,28

 

Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες

88.790.427,36

 

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες

 

Ταμειακές εισροές

 

Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων

 

Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων

222.974.111,42

Μείωση ενσώματων ακινητοποιήσεων βάσει του Ν.3193/03

 
Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων  

Αποτίμηση συμμετοχών βάσει του Ν.2238/94

 

Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων

 

Μείωση εξόδων εγκαταστάσεως

 
Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 1.297.895,92
Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων)  

Σύνολο Ταμειακών Εισροών

224.272.007,34
   

Ταμειακές Εκροές

 

Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων

96.737,49

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων

456.368.227,05
Μείωση ενσώματων ακινητοποιήσεων βάσει του Ν.3193/03  

Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων

 

Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων

1.075,72

Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως

3.235.739,23

Σύνολο Ταμειακών Εκροών

459.701.779,49

 

 

Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

-235.429.772,15

 

 

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 

Ταμειακές εισροές

 

Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο

 

Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων

 

Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

 

Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων πληρωτέων στην επόμενη χρήση

297.434.146,90

Σύνολο Ταμειακών Εισροών

297.434.146,90
   

Ταμειακές Εκροές

 

Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου

 

Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων

 

Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

 
Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών) 5.376.275,00

Τόκοι πληρωθέντες

40.794.645,53

Μερίσματα πληρωθέντα

5.726.130,90

Διανομή κερδών στο προσωπικό

 

Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως

200.300,00

Σύνολο Ταμειακών Εκροών

52.097.351,43
   

Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

245.336.795,47
   

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

98.697.450,68

ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

51.777.033,22

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

150.474.483,70
   
Βούλα, 14 Φεβρουαρίου, 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.
ΤΑΠΙΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Λ 313650 
Α.Δ.Τ. Ρ 033703 
Α.Δ.Τ. Ν255869 
   

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε την ανωτέρω Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας "Επιχειρήσεις Αττικής Α.Ε. Συμμετοχών" και των θυγατρικών της για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2002, η οποία έχει καταρτιστεί με βάσει τις ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχουμε εκδόσει το απο 17 Φεβρουαρίου 2003 πιστοποιητικό ελέγχου. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών απεικονίζει τις Ταμειακές εισροές και εκροές απο τις κατά την χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31 Δεκεμβρίου 2002.

Αθήνα, 17η Φεβρουαρίου, 2002
 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές


Κυριάκος Παπακυριάκου
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17801
Για την DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Μέλος της RSM International