Ισολογισμός 2003

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128
12ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2003
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)
 
 
 
   
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ            
    Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2003 Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2002
    Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ, Αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ, Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ            
2 Συναλλαγματικές διαφορές δανείων 2.039.674,41 996.293,80 1.043.380,61 4.273.922,80 1.565.602,06 2.708.320,74
3 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 218.933,05 164.014,81 54.918,24 218.933,05 124.775,74 94.157,31
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 13.310.169,75 9.554.323,20 3.755.846,55 12.032.059,87 7.024.510,52 5.007.549,35
   
15.568.777,21
10.714.631,81
4.854.145,40
16.524.915,71
8.714.888,31
7.810.027,40
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ            
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις            

2

Παραχωρήσεις και δικαιώματα            
  βιομηχανικής ιδιοκτησίας
444.455,45
293.515,43
150.940,02
444.455,45
222.706,12
221.749,33
               
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις            
3 Κτίρια και τεχνικά έργα 1.738.241,87 704.595,77 1.033.646,10 1.731.444,58 560.673,65 1.170.770,93
4 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις            
  και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 121.896,54 70.785,48 51.111,06 121.896,55 52.500,99 69.395,56
Λοιπά μεταφορικά μέσα 5.928,10 5.928,09 0,01 5.928,10 5.928,09 0,01
Πλοία 1.397.086.440,88 178.091.113,50 1.218.995.327,38 1.466.543.138,56 97.549.581,58 1.368.993.556,98
6 Έπιπλα κια λοιπός εξοπλισμός 5.178.951,89 4.238.843,02 940.108,87 5.004.207,78 3.456.747,81 1.547.459,97
   
1.404.131.459,28
183.111.265,86
1.221.020.193,42
1.473.406.615,57
101.625.432,12
1.371.781.183,45
  Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
1.404.575.914,73
183.404.781,29
1.221.171.133,44
1.473.851.071,02
101.848.138,24
1.372.002.932,78
               
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις            
1 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις   4.732.623,15     5.017.576,54  
  Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις   1.438.510,29 3.294.112,86   2.305.127,07 2.712.449,47
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις     68.087,83     1.231.203,35
       
3.362.200,69
   
3.943.652,82
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)    
1.224.533.334,13
   
1.375.946.585,60
               
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ            
Ι, Αποθέματα            

1

Αποθέματα πλοίων    
3.647.989,34
   
3.691.696,32
               
ΙΙ. Απαιτήσεις            
1 Πελάτες     43.673.311,91     42.867.168,33
2 Γραμμάτια εισπρακτέα     156.659,32    

-

Επιταγές εισπρακτέες     14.251.934,58     11.446.047,89
Επιταγές σε καθυστέρηση     236.586,38     379.599,32
9 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην             
  επόμενη χρήση    

-

    753.740,83
10 Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες   3.716.322,42     1.015.926,59  
  Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις   3.082.293,16 634.029,26   920.483,63 95.442,96
11 Χρεώστες διάφοροι     10.778.295,40     14.316.286,11
12 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων     928.670,59     941.625,80
       
70.659.487,44
   
70.799.911,24
ΙΙΙ. Χρεόγραφα            
1 Μετοχές   3.718.423,24     3.718.423,24  
  Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις   814.962,90 2.903.460,34   1.172.650,12 2.545.773,12
3 Λοιπά χρεόγραφα     27.393,80     22.082,43
       
2.930.854,14
   
2.567.855,55
ΙV. Διαθέσιμα            
1 Ταμείο     100.601,47     89.671,21
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας     152.004.180,30     150.384.812,49
       
152.104.781,77
   
150.474.483,70
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV)    
229.343.112,69
   
227.533.946,81
               
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ            
1 Έξοδα επομένων χρήσεων     9.640.279,63     9.848.897,61
2 ΄Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα     153.581,12     45.160,15
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί     35.510,67     14.592,05
       
9.829.371,42
   
9.908.649,81
               
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  (Β+Γ+Δ+Ε)    
1.468.559.963,64
   
1.621.199.209,62
               
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ            
4 Λοιποί λογ/σμοί τάξεως    
1.402.190.100,71
   
1.406.783.101,96
               
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
    Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2003 Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2002
       
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό    
(104.173.680 μετοχές των 0,90 Ευρώ έκαστη)    

1

Καταβλημένο
93.756.312,00
93.756.312,00
       
ΙI. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
241.802.776,35
241.802.776,35
       
ΙΙI. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων    
1 Διαφορές από αναπρ/γή αξίας    
  συμμετοχών και χρεογράφων (9.666.426,51) (1.172.650,12)
2 Διαφορές από αναπρ/γή αξίας    
  λοιπών περιουσιακών στοιχείων (65.514.504,99) 488,01
3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 77.366,76 187.762,24
   
(75.103.564,74)
(984.399,87)
       
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια    
1 Τακτικό αποθεματικό 4.994.261,91 3.786.881,04
4 Εκτακτα αποθεματικά 100.182.156,62 93.603.650,16
5 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 1.453.760,68 2.909.815,25
   
106.630.179,20
100.300.346,45
V. Αποτελέσματα εις νέο    
  Κέρδη χρήσεως εις νέο 38.462.880,18

-

  Ζημίες χρήσεως εις νέο

-

(16.910.579,98)
   
38.462.880,18
(16.910.579,98)
       
Α1. Διαφορές Ενοποίησης
(67.602.565,21)
(67.601.833,75)
Α2. Δικαιώματα μειοψηφίας
92.969.126,12
130.431.872,73
       
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AII+AIII+ΑΙV+ΑV+A1+A2)
430.915.143,91
480.794.493,94
       
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ    
1 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 831.901,60 693.468,67
2 Λοιπές προβλέψεις 882.765,90 1.907.682,09
   
1.714.667,50
2.601.150,76
     
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
1 Ομολογιακά δάνεια 30.000.000,00 75.000.000,00
2 Δάνεια τραπεζών 810.980.944,16 906.232.382,17
8 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις               10.000,00

-

   
840.990.944,16
981.232.382,17
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
1 Προμηθευτές 23.464.985,26 30.128.389,51
3 Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων 13.324.286,45 13.330.496,71
5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 2.777.245,69 2.543.722,60
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 2.450.304,19 1.996.162,84
7 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες    
  στην επόμενη χρήση 120.335.285,86 61.554.693,68
10 Μερίσματα πληρωτέα 7.852.376,24 4.711.269,35
11 Πιστωτές διάφοροι 2.657.910,40 1.536.223,34
   
172.862.394,09
115.800.958,03
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
1.013.853.338,25
1.097.033.340,20
       
       
       
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ    
1 Εσοδα επόμενων χρήσεων 3.717.326,59 2.618.059,51
2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 17.572.952,88 36.954.965,57
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 786.534,51 1.197.199,64
   
22.076.813,98
40.770.224,72
       
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
1.468.559.963,64
1.621.199.209,62
       
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ    

4

Λοιποί λογ/σμοί τάξεως
1.402.190.100,71
1.406.783.101,96