Ισολογισμός 2004

 
ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128
13ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2004
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)
 
 
 
   
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ            
    Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2004 Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2003
    Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ, Αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ, Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ            
2 Συναλλαγματικές διαφορές δανείων 290.053,81 290.053,81 0.00 2.039.674,41 996.293,80 1.043.380,61
3 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 218.933,05 218.933,05 0.00 218.933,05 164.014,81 54.918,24
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 13.564.995,20 11.421.934,97 2.143.060,23 13.310.169,75 9.554.323,20 3.755.846,55
   
14.073.982,06
11.930.921,83
2.143.060,23
15.568.777,21
10.714.631,81
4.854.145,40
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ            
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις            

2

Παραχωρήσεις και δικαιώματα            
  βιομηχανικής ιδιοκτησίας
347.130,49
266.978,24
80.152,25
444.455,45
293.515,43
150.940,02
               
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις            
3 Κτίρια και τεχνικά έργα 1.874.414,57 855.028,35 1.019.386,22 1.738.241,87 704.595,77 1.033.646,10
4 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις            
  και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 121.896,54 89.069,94 32.826,60 121.896,54 70.785,48 51.111,06
Λοιπά μεταφορικά μέσα 5.928,10 5.928,09 0.01 5.928,10 5.928,09 0.01
Πλοία 1.250.322.064,85 116.743.808,74 1.133.578.256,11 1.397.086.440,88 178.091.113,50 1.218.995.327,38
6 Έπιπλα κια λοιπός εξοπλισμός 5.542.869,29 4.736.251,92 806.617,37 5.178.951,89 4.238.843,02 940.108,87
7 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές 2.241.229,23   2.241.229,23      
   
1.260.108.402,58
122.430.087,04
1.137.678.315,54
1.404.131.459,28
183.111.265,86
1.221.020.193,42
  Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
1.260.455.533,07
122.697.065,28
1.137.758.467,79
1.404.575.914,73
183.404.781,29
1.221.171.133,44
               
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις            
1 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις   3.839.616,07     3.839.616,07  
  Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις   1.024.371,82 2.815.244,25   1.438.510,29 2.401.105,78
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις     75.596,23     68.087,83
       
2.890.840,48
   
2.469.193,61
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)    
1.140.649.308,27
   
1.223.640.327,05
               
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ            
Ι, Αποθέματα            

1

Αποθέματα πλοίων    
3.221.873,14
   
3.647.989,34
               
ΙΙ. Απαιτήσεις            
1 Πελάτες     38.386.824,12     43.673.311,91
2 Γραμμάτια εισπρακτέα     0.00     156.659,32
Επιταγές εισπρακτέες     13.522.935,64     14.251.934,58
Επιταγές σε καθυστέρηση     199.259,20     236.586,38
9 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην             
  επόμενη χρήση    

-

   

-

10 Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες   4.276.192,43     3.716.322,42  
  Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις   4.265.092,89 11.099,54   3.082.293,16 634.029,26
11 Χρεώστες διάφοροι     5.270.311,59     10.778.295,40
12 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων     664.280,85     928.670,59
       
58.054.710,94
   
70.659.487,44
ΙΙΙ. Χρεόγραφα            
1 Μετοχές   3.718.423,24     3.718.423,24  
  Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις   438.145,96 3.280.277,28   814.962,90 2.903.460,34
3 Λοιπά χρεόγραφα     27.393,80     27.393,80
       
3.307.671,08
   
2.930.854,14
ΙV. Διαθέσιμα            
1 Ταμείο     75.366,39     100.601,47
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας     138.239.566,05     152.004.180,30
       
138.314.932,44
   
152.104.781,77
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV)    
202.899.187,60
   
229.343.112,69
               
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ            
1 Έξοδα επομένων χρήσεων     8.330.017,39     9.640.279,63
2 ΄Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα     4.282,26     153.581,12
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί     0.00     35.510,67
       
8.334.299,65
   
9.829.371,42
               
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  (Β+Γ+Δ+Ε)    
1.354.025.855,75
   
1.467.666.956,56
               
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ            
4 Λοιποί λογ/σμοί τάξεως    
1.401.178.832,65
   
1.402.190.100,71
               
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
    Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2004 Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2003
       
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό    
(104.173.680 μετοχές των 0.90 Ευρώ έκαστη)    

1

Καταβλημένο
93.756.312,00
93.756.312,00
       
ΙI. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
239.243.651,20
241.802.776,35
       
ΙΙI. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων    
1 Διαφορές από αναπρ/γή αξίας    
  συμμετοχών και χρεογράφων (1.462.517,78) (9.666.426,51)
2 Διαφορές από αναπρ/γή αξίας    
  λοιπών περιουσιακών στοιχείων (4.892.018,09) (65.514.504,99)
3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 0.00 77.366,76
   
(6.354.535,87)
(75.103.564,74)
       
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια    
1 Τακτικό αποθεματικό 4.423.706,81 4.994.261,91
4 Εκτακτα αποθεματικά 117.206.845,26 100.140.513,19
5 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 2.738.615,35 1.453.760,68
   
124.369.167,42
106.588.535,78
V. Αποτελέσματα εις νέο    
  Κέρδη χρήσεως εις νέο 3.427.540,52 37.719.022,82
  Ζημίες χρήσεως εις νέο

-

-

   
3.427.540,52
37.719.022,82
       
Α1. Διαφορές Ενοποίησης
(91.806.721,76)
(67.602.565,21)
Α2. Δικαιώματα μειοψηφίας
94.754.548,02
92.861.619,83
       
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AII+AIII+ΑΙV+ΑV+A1+A2)
457.389.961,54
430.022.136,83
       
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ    
1 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 914.193,13 831.901,60
2 Λοιπές προβλέψεις 1.552.755,78 882.765,90
   
2.466.948,91
1.714.667,50
     
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
1 Ομολογιακά δάνεια 0.00 30.000.000,00
2 Δάνεια τραπεζών 724.856.364,34 810.980.944,16
8 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις               10.000,00 10.000,00
   
724.866.364,34
840.990.944,16
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
1 Προμηθευτές 18.234.938,28 23.464.985,26
3 Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων 13.324.382,29 13.324.286,45
5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 2.039.319,45 2.777.245,69
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 1.933.949,14 2.450.304,19
7 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες    
  στην επόμενη χρήση 102.142.757,52 120.335.285,86
10 Μερίσματα πληρωτέα 11.644.388,67 7.852.376,24
11 Πιστωτές διάφοροι 1.873.716,41 2.657.910,40
   
151.193.451,76
172.862.394,09
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
876.059.816,10
1.013.853.338,25
       
       
       
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ    
1 Εσοδα επόμενων χρήσεων 2.849.959,82 3.717.326,59
2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 14.670.333,66 17.572.952,88
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 588.835,72 786.534,51
   
18.109.129,20
22.076.813,98
       
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
1.354.025.855,75
1.467.666.956,56
       
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ    

4

Λοιποί λογ/σμοί τάξεως
1.401.178.832,65
1.402.190.100,71
   
 

Σημειώσεις :

1. 1. Στον Ενοποιημένο Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως της 31/12/2004 ενοποιούνται :
α. με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης, εκτός της μητρικής, οι κάτωθι εταιρίες:
αα) Οι κατά 100% θυγατρικές εταιρίες ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και οι πλοιοκτήτριες εταιρίες των πλοίων SUPERFAST VII έως SUPERFAST X.
αβ) Οι πλοιοκτήτριες εταιρίες των πλοίων SUPERFAST I έως SUPERFAST VI και SUPERFAST XI και XII, οι οποίες είναι κατά 100% θυγατρικές εταιρίες της ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.
αγ) Ο κατά 48,795% συνδεδεμένος Όμιλος Εταιριών BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., στον οποίο συμπεριλαμβάνονται εκτός από την εταιρία BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.: Οι κατά 100% θυγατρικές εταιρίες BLUE STAR FERRIES NAΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., BLUE STAR FERRIES S.A., WATERFRONT NAVIGATION COMPANY, THELMO MARINE S.A., BLUE ISLAND SHIPPING INC., STRINTZIS LINES SHIPPING LTD.
αδ) Oι υπό ενιαία διεύθυνση εταιρίες SUPERFAST FERRIES S.A., ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΩΔΕΚΑ (ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ. & ΣΙΑ και KOINΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES.
β. με τη μέθοδο της καθαρής θέσης η κατά 100% θυγατρική εταιρία ATTICA PREMIUM A.E.

2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2003.

3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού είναι, κατά μέσο όρο 1.549 άτομα.

4. Το σύνολο του κύκλου Εργασιών των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου ανήκουν στις κατηγορίες Οικονομικών δραστηριοτήτων:

 (ΣΤΑΚΟΔ 03) 611.0 “Θαλάσσιες και ακτοπλοΪκές μεταφορές’’ Ευρώ 343.847.957,44
(ΣΤΑΚΟΔ 03) 553.1 “Εστιατόρια επί των πλοίων” Eυρώ 8.498.905,95
(ΣΤΑΚΟΔ 03) 554.1 “Μπαρς επί των πλοίων'” Eυρώ 13.091.287,35

5. Ορισμένα στοιχεία του Ενοποιημένου Ισολογισμού του 2003 έχουν αναπροσαρμοστεί ώστε να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα του 2004.

6. Επί των πλοίων του Ομίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες για την ασφάλεια των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων.

7. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση του Ομίλου.

8. Εντός του έτους 2004, α) ο Όμιλος ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. πώλησε το πλοίο SUPERFAST I. β) ο Όμιλος BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. πώλησε τα πλοία BLUE SKY, BLUE BRIDGE, CESME I και KEFALONIA.

9. Η μητρική εταιρία στις 11 Οκτωβρίου, 2004 αποπλήρωσε το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο ύψους Ευρώ 45 εκατ.

10. Η Εταιρία BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. καθώς και η κατά 100% θυγατρική της BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών τους μείωσαν τον Ιούνιο του 2004 βάσει του Ν. 3193/03 το Μετοχικό τους Κεφάλαιο κατά Ευρώ 52,5 εκατ. και Ευρώ 14 εκατ. αντίστοιχα.

11. Η κατά 100% θυγατρική εταιρία ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τον Δεκέμβριο του 2004 επέστρεψε στη μητρική εταιρία με μείωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου το ποσό των Ευρώ 17,5 εκατ. περίπου, το οποίο προερχόταν από το Μετοχικό Κεφάλαιο θυγατρικών εταιριών της, οι οποίες λόγω πώλησης των περουσιακών τους στοιχείων δεν έχουν αντικείμενο εργασιών.

Βούλα, 15 Φεβρουαρίου, 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
       
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ
       
Α.Δ.Τ. Λ 313650
Α.Α.Δ.Τ. Ρ 033703
 Α.Δ.Τ. 602300
Α.Δ.Τ. Ν 255869
 
  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας
“ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” και των θυγατρικών της.


Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας “ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” και των θυγατρικών της. Ελέγξαμε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του Κ.Ν. 2190/1920, τον 13ο Ενοποιημένο Ισολογισμό και την Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της "ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και των θυγατρικών της για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2004. Εφαρμόσαμε τις διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες για τον σκοπό του ελέγχου μας, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου της Ενοποιημένης Εκθέσεως Διαχειρίσεως με τις παραπάνω Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής :
1) Τα αποτελέσματα της χρήσεως της μητρικής Εταιρίας έχουν επιβαρυνθεί με € 4,3 εκατ. το οποίο αποτελεί το κόστος αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου. Από το ποσό αυτό, € 3,2 εκατ. θα έπρεπε να είχαν βαρύνει τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων και επομένως τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσεως θα ήταν αυξημένα κατά το ποσό αυτό.
2) Οι εταιρίες του Ομίλου δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2002 έως 2004, με εξαίρεση την θυγατρική BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. η οποία δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 1998 έως 2004, και ώς εκ τούτου οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Κατά την γνώμη μας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις μας, οι Ενοποιημένες αυτές Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και μεθόδων που εφαρμόζει η μητρική εταιρία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρμόστηκαν στη προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση, την χρηματοοικονομική θέση , τα αποτελέσματα και τις Ταμιακές Ροές του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31 Δεκεμβρίου 2004.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2005
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Άθως Στυλιανού
Α.Μ.ΣΟΕΛ 12311
DRM Στυλιανού ΑΕ
Μέλος της RSM International