Λογαριασμός Αποτελεσμάτων 2004

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,2004)
 
 
 
  Ποσά Κλειόμενης Χρήσης '04 Ποσά Προηγούμενης Χρήσης '03
       
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως        
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)   365.438.150,74   385.476.583,25
Μείον: Κόστος πωλήσεων   233.577.330,99   255.245.369,21
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως   131.860.819,75   130.231.214,04
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως   175.188,29   403.399,56
Σύνολο     132.036.008,04   130.634.613,60
           
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 23.494.617,50   21.355.680,17  
  3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 43.052.831,37 66.547.448,87 48.568.860,34 69.924.540,51
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ/σεως   65.488.559,17   60.710.073,09
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):        
  1. Έσοδα συμμετοχών 512.969,42   985.416,18  
  2. Έσοδα χρεογράφων 55.785,00   45.785,00  
  3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων

-

 

-

 
  4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 2.999.829,91 3.568.584,33 2.577.779,09 3.608.980,27
  Μείον:        
  2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων

-

 

-

 
  3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 33.985.936,19 33.985.936,19 35.612.961,69 35.612.961,69
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως   35.071.207,31   28.706.091,67
           
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα        
  1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 3.322.081,21   6.764.378,78  
  2. 'Εκτακτα κέρδη 11.646.339,38   6.815.554,31  
  3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.628.682,02   1.283.365,99  
  4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 120.351,87 16.717.454,48 3.425.159,94 18.288.459,02
  Μείον:        
  1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 7.423.692,53   12.476.379,89  
  2. Έκτακτες ζημιές 0.00   201.101,66  
  3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 2.991.185,98   2.333.011,53  
  4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 1.472.114,72 11.886.993,23 1.028.460,39 16.038.953,47
  Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)   39.901.668,56   30.955.597,22
ΜΕΙΟΝ:        
  Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 38.942.891,60   40.119.157,28  
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 38.942.891,60

-

40.119.157,28

-

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων   39.901.668,56   30.955.597,22
ΜΕΙΟΝ: Φόροι χρήσης   529.199,84   564,260.15
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ μετά από φόρους   39.372.468,72   30.391.337,07
ΜΕΙΟΝ: Δικαιώματα μειοψηφίας μετά από φόρους   5.578.959,69   2.433.597,68
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ μετά από φόρους  
33.793.509,03
 
27.957.739,39