Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο διαχείρισης αναφορών περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς

Εισαγωγή
Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Attica Group) έχει πρωταρχική σημασία η προστασία των προσωπικών δεδομένων των  εργαζομένων ή τρίτων μερών που επιθυμούν να αναφέρουν επώνυμα ή εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς. Για τον λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο ισχύον νομικό/κανονιστικό πλαίσιο.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Η Attica Group, με έδρα στην Καλλιθέα, Λυσικράτους αρ. 1–7 & Ευριπίδου, 176 74, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ.: +30 210 8919500, ενημερώνει ότι, για σκοπούς της διαχείρισης και εξέτασης επωνύμως υποβληθέντων αναφορών, μέσω της Διαδικασίας Υποβολής & Διερεύνησης Αναφορών που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων τα οποία παρέχονται από το φυσικό πρόσωπο κατ’ επιλογήν και με τη θέλησή του, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός»).

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  ή επιστολή στην ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διαβεβαιώνει ότι από τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν υποβάλλονται οικειοθελώς από το πρόσωπο που υποβάλλει την αναφορά, θα υπόκεινται σε επεξεργασία μόνον εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική διαχείριση και διερεύνηση της αναφοράς και  να επαληθευτεί η βασιμότητα των ισχυρισμών που διατυπώνονται και η λήψη καταλλήλων μέτρων, ανάλογα με την περίπτωση και εφόσον ενδείκνυται/απαιτείται. Ως δεδομένα που ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία, εφόσον γνωστοποιηθούν οικειοθελώς, αναφέρονται το ονοματεπώνυμό του προσώπου που υποβάλει την αναφορά, τα στοιχεία επικοινωνίας του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ο αριθμός τηλεφώνου, ή όποιο άλλο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα τυχόν οικειοθελώς αναφερθεί για την υποστήριξη της κάθε αναφοράς. Σε περιπτώσεις ανώνυμων αναφορών και με βάση τα όσα αναφέρονται σε αυτές, η εταιρία θα επεξεργάζεται όσα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων είναι απαραίτητα για τη διερεύνησή τους, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των προσώπων που αφορά η αναφορά ή/και οποιωνδήποτε άλλων τρίτων θα πραγματοποιείται για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:

• Για την εφαρμογή της Διαδικασίας Υποβολής & Διερεύνησης Αναφορών.
Συγκεκριμένα για τη διερεύνηση της βασιμότητας της αναφοράς και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.

• Για σκοπούς επικοινωνίας
Στο πλαίσιο διερεύνησης υποβληθείσας αναφοράς, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου για διαχειριστικούς λόγους (παροχή διευκρινίσεων, επιπλέον στοιχείων, κλπ.), ή προκειμένου να ανταποκριθούμε σε σχετικό αίτημά σας.

• Για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις
Ενδεχομένως να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα για σκοπούς εκπλήρωσης νομικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το εφαρμοζόμενο νομικό/κανονιστικό πλαίσιο, αποφάσεις αρχών, δικαιοδοτικών οργάνων, κλπ.

• Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών
Ενδεχομένως να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας, όπως ενδεικτικά η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και σε ποιούς ενδεχομένως διαβιβάζονται/κοινοποιούνται
Οι ενέργειες που αφορούν στη διερεύνηση των αναφορών, που περιλαμβάνουν ενδεχομένως επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ανατίθενται σε ειδικά προς τούτο επιφορτισμένα πρόσωπα, τα οποία διαθέτουν τα απαραίτητα εχέγγυα ανεξάρτητης και αποτελεσματικής άσκησης των ανατιθεμένων καθηκόντων.

Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχουν οι αναφορές ενδέχεται να γνωστοποιούνται στα εταιρικά όργανα και τμήματα που είναι κατά περίπτωση αρμόδια με βάση τις εφαρμοζόμενες σχετικές πολιτικές και διαδικασίες της εταιρίας. Περαιτέρω, ενδέχεται να διαβιβάζονται σε κρατικές, δικαστικές και άλλες αρχές επιφορτισμένες με την εφαρμογή και την επιβολή των νόμων, σε περίπτωση που από τα συλλεχθέντα/παρασχεθέντα στοιχεία και στο πλαίσιο της διερεύνησης προκύψει η βασιμότητα των αναφερόμενων περιστατικών. Τέλος, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιούνται σε τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα ειδικευμένα στο κατά περίπτωση αντικείμενο κάθε υποβληθείσας αναφοράς, εφόσον κρίνεται ενδεδειγμένη η εμπλοκή τους στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης
Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη διερεύνηση της αναφοράς ή/και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση την αναφορά αυτή.

Σε περίπτωση που από την αναφορά προκύπτει παραβίαση ή υποχρέωση συμμόρφωσης με διατάξεις του ισχύοντος νομικού/κανονιστικού πλαισίου, τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα
Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ATTICA GROUP απολαμβάνει κατ’ αρχήν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Κανονισμό, και ειδικότερα:

Δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:
Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Δικαίωμα διαγραφής:
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα:
Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή επιστολή στην ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Σημειώνεται ότι, λαμβανομένου υπόψη του ειδικού χαρακτήρα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας διερεύνησης αναφορών και ανάλογα με την περίπτωση, ενδέχεται να μην καταστεί εφικτή η πλήρης ικανοποίηση κάποιου ή κάποιων από τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό δικαιώματα. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη ικανοποίηση κάθε δικαιώματος, σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό/κανονιστικό πλαίσιο.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.